Na czym polega analiza SWOT?

Marketing ulega ciągłym zmianom. Mimo to niektóre narzędzia marketingowe z powodzeniem są używane od kilkudziesięciu lat. Jednym z nich jest analiza SWOT, która pełni funkcję analityczną i pozwala ocenić szansę powodzenia danego przedsięwzięcia.

Kiedy przeprowadza się analizę SWOT?

Po raz pierwszy analizę SWOT przeprowadzono jeszcze w latach 50. poprzedniego stulecia, a obecnie wykonuje się ją między innymi w ramach biznesplanu. Ma ona na celu wskazanie mocnych i słabszych stron potencjalnego interesu oraz wskazanie potencjalnych szans, oraz zagrożeń. Analiza SWOT jest prosta do przeprowadzenia, a przy tym zapewnia szereg istotnych informacji.

Za każdym razem SWOT jest podzielony na cztery części:

 • Strengths – mocne strony
 • Weaknesses – słabe strony
 • Opportunities – szanse
 • Threats – zagrożenia.

Jakie mogą być mocne strony w analizie SWOT?

Mocne strony to wszelkie przewagi danego pomysłu biznesowego na tle konkurencji rynkowej. Takimi przewagami konkurencyjnymi może być:

 • Rozległa wiedza know-how
 • Dostęp do dużych źródeł finansowania
 • Optymalna lokalizacja np. w pobliżu dostawców lub źródeł surowców
 • Dostęp do innowacyjnej technologii, która nie jest powszechna na rynku.

Mocne strony w analizie SWOT wiążą się więc głównie z wewnętrzną sytuacją danego podmiotu np. przedsiębiorstwa.

Czym są słabe strony?

W analizie SWOT słabe strony również wiążą się z wewnętrzną sytuacją konkretnego podmiotu. Przykładami słabych stron są:

 • Ograniczone zaplecze finansowe
 • Brak wyszkolonego i doświadczonego personelu
 • Braki infrastrukturalne i technologiczne.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że słabe strony w analizie SWOT są przeciwieństwem stron mocnych.

Jakie mogą być szanse i zagrożenia w analizie SWOT?

W analizie SWOT szanse powiązane są z sytuacją i zmianami zachodzącymi poza samym podmiotem biznesowym. Przykładem szans są:

 • Zmiany polityczno-prawne, np. przejęcie władzy przez partię, która traktuje daną branżę priorytetowo
 • Ekonomiczne – przykładem może być tu otworzenie się nowych rynków zbytu ze względu na międzynarodową integrację gospodarczą
 • Społeczne – pozytywne zmiany w preferencjach konsumentów. Przykładowo dla firmy wytwarzającej produkty ekologiczne szansą jest wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Zagrożenia w analizie SWOT są zaś przeciwieństwami szans. Przykładowym zagrożeniem są planowane zmiany prawne, które będą niekorzystne dla danego pomysłu biznesowego.

Jak interpretować analizę SWOT?

Spisanie mocnych i słabszych stron pomysłu biznesowego oraz potencjalnych szans i zagrożeń pozwala przeprowadzić ogólną analizę strategiczną. Celem danego podmiotu powinna być maksymalizacja korzyści płynących z mocnych stron i szans oraz redukcja wpływu stron słabszych, oraz zagrożeń.

Wyróżnia się też cztery podstawowe strategie, jakie powinien przyjąć dany podmiot w zależności od wyników analizy SWOT:

 • Defensywna – zalecana, gdy dominujące są słabe strony oraz zagrożenia. W takich przypadkach należy liczyć się z tym, że dany pomysł biznesowy wiąże się ze sporym ryzykiem.
 • Konserwatywna – optymalna, jeśli dany podmiot ma dużo mocnych stron, a jednocześnie widnieją przed nim liczne zagrożenia. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma wnikliwe monitorowanie zmian zachodzących na rynku.
 • Konkurencyjna – zaleca się ją, jeśli w analizie SWOT występuje jednocześnie dużo słabych stron oraz szans.
 • Ofensywna – optymalna przy przewadze mocnych stron oraz szans. W takich przypadkach dany pomysł biznesowy ma największe szanse na powodzenie.

Należy przy tym pamiętać, że SWOT zapewnia jedynie bardzo ogólny obraz sytuacji. Powinny jej więc towarzyszyć analizy marketingowe innego typu.

marinate